Poplatkový řád Krajské hospodářské komory
platný od 1.1. 2009

Část A – členové sloučené KHK


I.

Příspěvky fyzických a právnických osob – členů HK ČR prostřednictvím KHK - se skládají ze dvou částí. První částí je „Základní roční příspěvek“, který se řídí příspěvkovým řádem HK ČR, druhou částí je „Příspěvek na služby komory“, tj. podíl na nákladech na činnost komory jako servisní organizace členských firem, který se řídí tímto poplatkovým řádem.

Číslo účtu pro zaslání „Základního ročního příspěvku“ a „ Příspěvku na služby komory“ je:
19 – 5540360237 / 0100,
variabilní symbol platby = IČO (u právnických i fyzických osob).

„Základní roční příspěvek“ je shodný pro všechny členy komory. „Příspěvek na služby komory“ je odstupňován podle velikosti členských firem.

II.

V souladu s Příspěvkovým řádem Hospodářské komory České republiky činí výše „Základního ročního členského příspěvku“:

a) u fyzických osob500,- Kč
b) u právnických osob 5.000,- Kč

III.

Na základě tohoto Příspěvkového řádu Krajské hospodářské komory Střední Čechy je výše paušálního „Příspěvku na služby komory“ stanovena tak, aby si člen mohl vybrat jak způsob platby, tak u vyšších částek výši platby. Výše příspěvku činí alternativně

I. v závislosti na počtu zaměstnanců příslušné členské firmy:

A) fyzická osoba bez zaměstnanců 500,- Kč
B) fyzická osoba (se zaměstnanci) a právnická osoba
do 10 zaměstnanců
1.000,- Kč
C) 11 – 25 zaměstnanců 2.000,- Kč
D) 26 – 100 zaměstnanců 5.000,- Kč
E) 101 – 200 zaměstnanců 7.000 až 10.000,- Kč
F) nad 200 zaměstnanců 15.000 až 30.000,- Kč

II. v závislosti na obratu příslušné firmy (variantní výpočet téhož příspěvku):

V případě, že členská firma podniká v oblasti, kde je nízká produktivita práce na zaměstnance, může sdělit představenstvu, že si zvolila úhradu paušálního „Příspěvku na služby komory“ v alternativní variantě, a to podle ročního obratu firmy. V takovém případě „Příspěvek na služby komory“ činí pro fyzické i právnické osoby ročně:

Obrat ročně do výše příspěvek
500.000 Kč 1.000,- Kč
500.001,- až 1.000.000,- Kč 2.000,- Kč
1.000.001,- až 10.000.000,- Kč 5.000,- Kč
10.000.001,- až 50.000.000,- Kč 7.000 až 10.000,- Kč
nad 50.000.000,- Kč 15.000 až 30.000,- Kč

IV.

Člen komory platí 90 % „Základního členského příspěvku“ dle čl. II. krajské hospodářské komoře a 10 % Hospodářské komoře ČR (prostřednictvím okresní resp. krajské komory). „Příspěvek na služby komory“ zůstává v plné výši krajské komoře.

Podrobnosti „Základního členského příspěvku“ jsou obsaženy v příspěvkovém řádu HK ČR.

„Základní členský příspěvek“ je splatný nejpozději do 15.2. daného roku a obvykle není daňovým nákladem (nepřesvědčí-li podnikatel pracovníky finančního úřadu, že členství v komoře prokazatelně slouží k dosažení, zajištění a udržení jeho příjmů).

„Příspěvek na služby komory“ je splatný rovněž nejpozději do 15.2 . daného roku a je daňovým nákladem, na který bude členům následně vystaven daňový doklad.

Na výši vybraného „Příspěvku na službu komory“ závisí možnost zabezpečení funkce komory a její činnosti. Případný přebytek, po zúčtování v roční účetní uzávěrce, se převádí do dalšího roku.

Část B – nesloučené OHK


I.

Okresní hospodářské komory ve Středočeském kraji se samostatnou právní subjektivitou (dále jen OHK) se podílejí na financování činnosti KHK z důvodu přímé účasti jejich zástupců na řízení KHK StČ (zastoupením v orgánech KHK StČ) a z důvodu činnosti KHK StČ pro celou komorovou síť ve Středočeském kraji, tj. i ve prospěch samostatných OHK.

O konkrétní výši příspěvků jednotlivých OHK rozhoduje představenstvo KHK po dohodě s jednotlivými OHK. Tímto způsobem může být též stanoven příspěvek OHK na členství KHK v jiných organizacích (např. RRA StČ).

II.

Každá OHK uhradí dohodnutý členský příspěvek vůči Krajské hospodářské komoře Střední Čechy do 15. května každého kalendářního roku na účet 19–5540360237/0100.

III.

Tento poplatkový řád vychází ze skutečnosti, že příspěvkový řád HK ČR je jednotný pro celou komorovou síť, ruší předchozí příspěvkové řády složek komory a platí od 1.1.2009. Poplatkový řád KHK StČ definuje systém poplatků za služby KHK StČ.

Tento příspěvkový řád byl schválen na shromáždění delegátů (členů) komory dne 15.6.2009 s platností od 1.1.2009.Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de