Struktura a orgány KHK StČ

Struktura KHK Stč

Krajská hospodářská komora Střední Čechy je tvořena oblastními kancelářemi (dále jen OBK) a okresními hospodářskými komorami (dále jen OHK).

Orgány KHK Stč

Valná hromada

Nejvyšším orgánem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) je valná hromada. Valná hromada se koná minimálně 1 krát ročně a účastní se jí předsedové jednotlivých okresních hospodářských komor sdružených do KHK STČ, příp. písemně zmocnění zástupci těchto komor. Každá okresní hospodářská komora má nárok při hlasování na 1 hlas na každých svých 15 členů, minimálně však 1 hlas.

Valná hromada KHK StČ:
 • volí a odvolává předsedu a místopředsedy představenstva, členy představenstva a předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady,
 • schvaluje jednací, příspěvkový i organizační řád, příp. jiná jim na roveň postavená pravidla,
 • schvaluje roční účetní závěrku KHK StČ,
 • schvaluje změny statutu KHK StČ,
 • schvaluje vstup KHK StČ do likvidace, zrušení KHK StČ a návrh na jeho výmaz z registru, převod majetku KHK StČ na právního zástupce, příp. změnu právní formy KHK StČ.

Termín konání v roce 2005: 21. června 2005


Představenstvo KHK StČ

Statutárním orgánem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) je představenstvo, které je tvořeno zástupci sdružených okresních hospodářských komor zvolených valnou hromadou KHK StČ. Každá okresní hospodářská komora má v představenstvu minimálně jednoho a maximálně dva své zástupce. V čele představenstva je předseda, který zastupuje KHK StČ navenek a jedná jejím jménem. Funkční období členů představenstva je tříleté.

Představenstvo především:
 • řídí činnost KHK StČ,
 • svolává valnou hromadu,
 • připravuje podklady pro jednání valné hromady,
 • zajišťuje běžnou činnost KHK StČ.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Krajské hospodářské komory Střední Čechy (dále jen KHK StČ) tvořeným obdobně jako představenstvo zástupci sdružených okresních hospodářských komor zvolených valnou hromadou KHK StČ. Každá okresní hospodářská komora má nárok na jednoho svého zástupce v dozorčí radě. Minimální počet členů dozorčí rady je 3 a maximálně může mít dozorčí rada tolik členů, kolik okresních hospodářských komor je sdružených v KHK StČ. Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený ze členů dozorčí rady. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

Dozorčí rada:
 • kontroluje hospodaření a činnost KHK StČ v rozsahu stanoveném statutem nebo usnesením valné hromady,
 • pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu KHK StČ,
 • pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá valné hromadě.


Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de