SROP

Posílení kapacity místních a region. orgánů při plánování a realizaci programů

(Projekt je spolufinancován Evropskou unií ze Společného regionálního operačního programu)

Cílem projektu je zlepšovat účinnost a efektivní implementaci programů (čerpajících prostředky z fondů EU) na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz je kladen na zvyšování administrativní kapacity (implementace programů) a absorpční kapacity (kapacity a schopností pro zpracování projektů) na regionální úrovni, tj. především vybavení potřebnými vědomostmi administrační a implementační struktury a pomoc při vytváření strategických rozvojových dokumentů, které budou podkladem pro dlouhodobý udržitelný rozvoj území.

V praxi toto znamená věnovat pozornost diskusi s odborným sektorem na téma rozvojových možností kraje včetně uplatnění zúčastněných institucí v rámci tohoto rozvoje z různých oblastí (např. RLZ, podpora podnikání, cestovní ruch, jiné formy rozvoje atd.) a potřebu rozvinout specifické dovednosti pro zpracování projektů (zejména v hlavních regionálních institucích).

Pro období 2007-2013 se pro ČR a tedy i pro náš kraj předpokládá o mnoho větší suma evropských financí než je tomu dosud. Je naším společným cílem připravit Středočeský kraj na příjem těchto peněz v co nejširším měřítku. Tato příprava zahrnuje nejen vytvoření prostředí pro tvorbu projektů, ale také prostor pro jejich střednědobé plánování a řízení.

Mezi cílové skupiny, které se podílejí na plnění cílů projektu patří např.:
 • všechny obce Středočeského kraje
 • obce 3. stupně (osloveno všech 26)
 • mikroregiony a svazky měst a obcí
 • odnikatelský sektor - Krajská hospodářská komora včetně poboček, poradenské organizace
 • kraj - krajský úřad
 • úřady práce - pověřený úřad práce Příbram
 • neziskové nevládní organizace /NNO/
 • příspěvkové organizace kraje, obcí a státu
 • ostatní veřejnost, zejména expertní sektor a další

V projektu se předpokládá realizace řady aktivit, jejichž kombinovaným působením bude postupně posilován potenciál Středních Čech v oblasti přípravy strategických rozvojových dokumentů na všech úrovních a zároveň vytvářeny a posilovány vazby mezi aktivními partnery jak na místních, tak i na regionální úrovni. Tím je zajištěna provázanost jak aktivit, tak i cílových skupin, na něž aktivity mají dopad nebo jichž se cílové skupiny samy účastní.

Výstupy projektu

Dostatek osob se znalostí problematiky čerpání z fondů EU.

Dostatek těchto osob bude zajištěn školeními. Realizovat se budou školení nejrůznějších typů. V rámci tohoto projektu byla vytvořena funkce Euromanažera.

KHK StČ má již od 1.11.2005 pracovníka vykonávající činnost Euromanžera. Pokud budete mít zájem využít jeho služeb, neváhejte ho kontaktovat:

 • Ing. Ivana Chottová, tel.724 613 949

Komunikační strategie

V rámci projektu bude zpracována Komunikační strategie, která naváže na již započaté komunikační a informační aktivity prováděné v rámci komunikačního plánu kraje. Informace budou k dispozici na PIM, vzniknou rozšířené webové stránky, budou k dispozici brožury, letáky a další formy propagace.

Zpracování strategií pro programovací období 2007-2013

Bude proveden výběr a vymezení prioritních oblastí rozvoje Středočeského kraje. V těchto vybraných oblastech budou zpracovány vzájemně provázané strategické rozvojové dokumenty. V návaznosti na dokumenty kraje budou zpracovány i lokální strategie např. pro území mikroregionů.

Partnerská síť

Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu je vytvoření partnerství. Partneři projektu se mohou zapojit do aktivit projektu. Máte-li zájem o zapojení do tohoto partnerství, prosím kontaktujte:
 • odbor Evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje
  ing. Dagmar Vyklická, tel. 257 280 499
  e-mail: vyklicka@kr-s.cz

Jste-li podnikatel, můžete také kontaktovat garanta podnikatelské sféry:
 • Krajská hospodářská komora Střední Čechy
  Ing. Ivana Chottová, tel. 296 646 206
  e-mail: chottova@komora.cz, khkstc@komora.cz
 • Poradenská informační místa (dále jen PIM) zřízená v rámci tohoto projektu, případně další regionální pracoviště KHK StČ - Poděbrady nebo Mníšek p. Brdy

Poradenská informační místa

Tato centra budou zřízena pro určitou lokalitu a budou sloužit nejen obcím v dané lokalitě, ale i podnikatelům a neziskovým organizacím v místě. Přes tyto centra budou samozřejmě předávány i informace potenciálním žadatelům.

Mezi činnost těchto míst patří např. spolupráce na informační kampani, sběr informací pro zpětnou vazbu s Středočeským krajem a předávaní aktuálních informací ze Středočeského kraje partnerským subjektům, spolupráce na přípravě a pořádání seminářů, workshopů a školení, poskytování aktuálních informací potencionálním žadatelům (vyhlášené výzvy, novinky apod.), atd..

KHK StČ k 1.12.2005 zřídila tato místa :

 • PIM Beroun
  Husovo nám. 85, 266 01 Beroun
  Tel. 311 612 100, Fax: 311 621 553
 • PIM Brandýs n. Labem
  Areál firmy AMZ, Pražská 289, Brandýs n. Labem
  Tel: 326 377 708, Fax: 326 377 708
 • PIM Rakovník
  Husovo nám. 17, 269 01 Rakovník

Zásobník projektů

Zásobník bude sloužit k zajištění přehledu o připravovaných akcí z důvodu lepšího plánování při přípravě strategických dokumentů. Tj. jeden z nástrojů pro měření poptávky který je možné využít pro vytyčení aktivit pro případný vznik Regionálního operačního programu, pro přípravu krajských dotačních titulů financovaných z účelových fondů (např. fond regionálního rozvoje) Středočeského kraje, případně dalších.

Realizované projekty z tohoto zásobníku je možné využít jako příkladů dobré praxe, stejně tak je možné využít tohoto zásobníku pro poučení z chyb neúspěšných projektů. V rámci těchto výstupů již KHK StČ přispívá při sběru námětů na projektu - např. námět na rozšíření Jinecké silnice, sběr námětů na řešení nedostatku absolventů některých učebných oborů, apod.

Zavedené systémy řízení kvality

Úřadům veřejné správy, které projeví zájem o zavedení systému řízení kvality, bude umožněno zavedení tohoto systému. Zavedením těchto systémů se zefektivní procesy ve veřejné správě Středočeského kraje.

Pokud budete mít zájem stát se partnery projektu nebo máte náměty na rozvoj kraje, kontaktujte příslušná pracoviště nebo zašlete vyplněný dotazník

dotaznik.doc (187 kB

dotaznik.pdf (27 kB)Kontakt

úřad: Pražská 298
250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav.

ředitelka: Ing. Taťána Veselá
předseda: Ing. Ivana Chottová

Tel.: +420 724 613 952
E-mail: vesela@komora.cz

Oblastní kanceláře

- OBK Beroun
- OBK Nymburk
- OBK Praha-východ
- OBK Praha-západ
- OBK Rakovník

Okresní komory

OHK Benešov
OHK Kladno
OHK Kolín
OHK Kutná Hora
OHK Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Příbram

Místo CZECHPOINT

Logo Czechpoint
Oblastní kancelář KHK
Brandýs nad Labem

Datové schránky

Logo Datové schránky

Projekty InMP

Projekty InMP
Informační místa pro podnikatele

de